Schrevens

Inleiding

In dit informatiedocument geven we je graag een overzicht van hoe het beleggingsadvies bij je KBC-verzekeringsagent voldoet aan de wetgeving inzake verzekeringsdistributie, wat dat voor jou als klant betekent en wat je op welk moment precies van je KBC-verzekeringsagent mag verwachten.

Inhoud

 • Over welke producten mag je KBC-verzekeringsagent advies geven?
 • Wat houdt productadvies door je KBC-verzekeringsagent in?
 • Hoe integreert je KBC-verzekeringsagent duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsadvies?

Voor welke beleggingsproducten kun je bij je KBC-verzekeringsagent terecht voor advies?

Je KBC-Verzekeringsagent geeft alleen advies over spaar- en beleggingsproducten aangeboden door KBC Verzekeringen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat je KBC-verzekeringsagent alleen maar producten adviseert die hij ook goed kent. Meer bepaald kun je bij je KBC-verzekeringsagent terecht voor tak 23-beleggingsverzekeringen en tak 21-spaarverzekeringen.

Wat houdt productadvies door je KBC-verzekeringsagent in?

Je KBC-verzekeringsagent zal je voor spaar- en beleggingsverzekeringen altijd advies geven onder de vorm van productadvies.
Productadvies houdt het volgende in:
 • advies in overeenstemming met jouw beleggersprofiel, jouw behoeften aan bv. bescherming en rekening houdend met de beleggingstermijn;
 • evaluatie van jouw kennis- en ervaringsniveau;
 • een ‘overzicht van het advies’;
 • advies volgens productbenadering: bij elk advies wordt er gekeken naar de risico’s van de individuele belegging;
 • aan- en verkoopadvies als je er zelf om vraagt of op initiatief van de agent (bv. op basis van geschiktheid voor de klant of bij vervaldag van een bestaande belegging);
 • algemene toelichting van de kosten verbonden aan de belegging, voorafgaand aan de transactie;
 • jaarlijks een gepersonaliseerd overzicht van je beleggingen en transacties via het jaarlijkse rekeninguittreksel;
 • geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van je beleggingen.

Verklarende begrippenlijst

Kennis- en ervaringsniveau: het niveau van jouw kennis van en ervaring met het beleggingsproduct waarin je wenst te beleggen. Onze ‘peiling productkennis en ervaring’ is gebaseerd op jouw antwoorden op onze vragen over spaar- en beleggingsverzekeringen en jouw ervaring op basis van de transacties die je de afgelopen vier jaar deed in de betrokken producten.

Overzicht van het advies:
dit is een schriftelijke geschiktheidsverklaring die je ontvangt bij het verstrekken van advies. In dat document wordt gespecifieerd hoe het verstrekte advies aan jouw voorkeuren en andere kenmerken beantwoordt.
Productscore: dit is de score per beleggingsproduct die wordt bepaald op basis van zes parameters. Die parameters bieden een brede invalshoek om risico’s te beoordelen en resulteren in een score van 1 tot 7. Hoe hoger de productscore, hoe risicovoller het product.

Productadvies:
de productscore van elke belegging mag niet hoger zijn dan de maximumscore die jouw risicovoorkeur toestaat.

Toelichting over hoe je KBC verzekeringsagent duurzaamheidsrisico’s integreert en de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt

Je KBC-verzekeringsagent adviseert je uitsluitend over spaar- en beleggingsverzekeringen van KBC Verzekeringen. Op dit moment is er geen aanbod van duurzame producten, maar er wordt naar gestreefd om op termijn een selectie aan duurzame producten aan te bieden.

Voor alle spaar- en beleggingsverzekeringen geldt evenwel dat KBC Verzekeringen bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met het Algemeen uitsluitingsbeleid van KBC Groep. Het uitsluitingsbeleid bepaalt dat niet belegd mag worden in bedrijven die betrokken zijn bij tabak, thermische steenkool, controversiële wapen, bedrijven die zondigen tegen het Global Compact van de Verenigde Naties en termijncontracten op landbouwproducten. Deze bedrijven worden op een zwarte lijst geplaatst. Hierin wordt niet belegd. Concrete informatie over deze uitsluitingen vind u terug op www.kbc.com.
Terug naar boven